የብሌጽግና ፓርቲ ፕሮግራም

Source: https://www.zehabesha.com/amharic/archives/99023

ፓርቲያችን ሀገራችንን የሚመሇከትበት የዕይታ ማዕቀፌ በጥቅለ የነበረውን ጠንካራ መሰረት በማስጠበቅ እና ውስንነቶችን በማረም ሁሇንተናዊ የብሌፅግና ምዕራፌ መክፇት የሚሌ ነው። በመሆኑም በተሇያዩ ቡዴኖች፣ መዯቦች፣ ማንነቶች ወ዗ተ የሚስተዋለ ዋሌታ ረገጥ አስተሳሰቦች ሚዚን ጠብቀው እንዱሄደ ያዯርጋሌ። በዙህም ምክንያት ከወግ አጥባቂ ዜንባላዎችም ሆነ አፌርሰው ከሚገነቡ አስተሳሰቦች ይሌቅ ህዜቡን የሚጠቅሙ መካከሇኛውን መንገዴ ተመራጭ ያዯርጋሌ። በሀገራችን የቀኝ እና የግራ አሠሊሇፌ ሌማዴ […]

The post የብሌጽግና ፓርቲ ፕሮግራም appeared first on ዘ-ሐበሻ (ZeHabesha) Latest Ethiopian News Provider.

The post የብሌጽግና ፓርቲ ፕሮግራም appeared first on ዘ-ሐበሻ (ZeHabesha) Latest Ethiopian News Provider.

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.